• 01

  Cel audytu

  Pomysł ściśle związany z celem audytu bezpieczeństwa. Pierwszy krok, w którym myślimy o audycie. Bywa wymaganiem klienta, wymaganiem prawnym, albo naszym pomysłem. Niezależnie od źródła potrzeby realizacji audytu bezpieczeństwa, trzeba go zdefiniować.

 • 02

  Inicjacja audytu

  Wiedząc, jaki jest cel audytu, możemy już wskazać jego zakres. Dobrze jest to wykonać już w sformalizowany sposób zleceniem, umową lub inny sposób.

 • 03

  Planowanie audytu

  Jedna z kluczowych czynności dla skuteczności audytu bezpieczeństwa. Planowanie odbywa się w dwóch podstawowych fazach.

 • 04

  Studium wykonalności

  Studium wykonalności. Wiemy już, dlaczego będę realizował audyt. Warto ocenić, czy jest możliwy do wykonania. Czy mamy właściwe zasoby? My, lub nasz kontrahent, któremu zlecimy audyt. Czy mamy też właściwe informacje, niezbędne do wykonania audytu? Czy mamy budżet?

Potrzebujesz więcej informacji o przygotowaniu?

Zapraszamy na naszego bloga, do kontaktu lub do zakupu wzorów dokumentów i formularzy.

Realizacja Audytu

 • Faza I

  Pozyskanie i analiza dokumentacji

  Gromadzenie dokumentów wraz z oceną zgodności z kryteriami nadrzędnymi, a więc przepisami prawa i umowami.

 • Faza I

  Wnioski i rekomendacje

  Wnioski i rekomendacje mogą dotyczyć samej dokumentacji zarówno w obszarze jej czytelności jak i zgodności z przepisami prawa.

 • Faza I

  Planowanie fazy 2

  W trakcie analizy dokumentacji przygotowywane są dokumenty, druki, listy kontrolne oraz inne działania, realizowane w organizacji.

 • Faza II

  Wizyty i ustalenia

  Wizyty i ustalenia mają na celu potwierdzenie stanu faktycznego, zgodnego z zaplanowanymi działaniami opisanymi w dokumentacji systemu bezpieczeństwa.

 • Faza II

  Wnioski i rekomendacje (F2)

  Na podstawie wizyt przygotowywane są wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji systemu bezpieczeństwa w organizacji.

 • Raport

  Uzgodnienia

  Po zakończeniu obu faz audytu zespół może już wspólnie ustalić na ile zaprojektowany i wdrożony system bezpieczeństwa jest realizowany oraz na ile jest skuteczny.

 • Raport

  Rekomendacje systemowe

  W niewielu opracowaniach dotyczących audytu pojawia się ten punkt jako odrębny. W naszej metodyce jest niebywale istotne, aby spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje z obu faz audytu w końcowej fazie audytu posłużyły do rekomendacji dla całego systemu.

 • Raport

  Prezentacja raportu

  Po zakończeniu raportu jest on prezentowany zainteresowanym stronom, czyli zleceniodawcom audytu. W trakcie prezentacji omawiane są najważniejsze i najistotniejsze spostrzeżenia i rekomendacje.

Potrzebujesz więcej informacji o realizacji audytu bezpieczeństwa?

Zapraszamy na naszego bloga, do kontaktu lub do zakupu wzorów dokumentów i formularzy.

Po Audycie

 • 1

  Podejście kompleksowe

  Audyt bezpieczeństwa może wykazać brak wyodrębnionego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Najwłaściwszym działaniem jest w tym przypadku zaplanowanie działań w dłuższym horyzoncie czasowym i upięcie ich w strategię bezpieczeństwa.

 • 2

  Organizacja dokumentacji

  Gdy system działa i funkcjonuje, czasem wystarczy zorganizować w odpowiedni sposób dokumentację, uzupełnić ją i wdrożyć w odpowiedni sposób. Ważnym jest też wskazanie do nadzorowania zarówno dokumentów systemowych jak i udokumentowanych informacji zwanych zapisami.

 • 3

  Wiedza i szkolenie

  Audyt bezpieczeństwa potrafi wykazać również, że w organizacji albo nie ma odpowiedniej wiedzy albo nie jest właściwie dystrybuowana. W tym przypadku warto rozważyć systemowe rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą o bezpieczeństwie.

 • 4

  Konsulting i doradztwo

  Niektóre systemy zarządzania bezpieczeństwem wymagają tylko niewielkich zmian. W tym przypadku w formie działań poaudytowych może wystąpić forma doradztwa lub konsultacji.

Potrzebujesz więcej informacji o tym co po audycie?

Zapraszamy na naszego bloga, do kontaktu lub do zakupu wzorów dokumentów i formularzy.

Blog

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.